หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
“ ดินแดนแห่งพืชผล วิถีชุมชนสมัครสมาน
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ”
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าแฝก
 
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
  กลยุทธ์
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
  สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลท่าแฝก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน / เด็กนักเรียน / นักศึกษานอกระบบ
  ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
  ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้เด็กสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
  เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน มีร่างกายที่แข็งแรง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
  ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม, ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้น
  ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรผ่านไป - มาในเวลาค่ำคืนได้อย่างปลอดภัย
  ลดปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มลดลง
  ประซาชนในตำบลได้ใช้น้ำที่สะอาดในการอุปโภค และบริโภค
  ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
  แนวทางการพัฒนา
  สามารถลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
  สามารถป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง และโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ไม่มีผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
  เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่พึ่งพายาเสพติด
  ผู้สูงอายุ คนพิการ มีอายุยืนนานมากยิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
  แนวทางการพัฒนา
  ปัญหาด้านสังคม อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีฯ ลดน้อยลง
  สถาบันครอบครัว และชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
  หน่วยงานมีวัสดุ / อุปกรณ์อย่างเพียงพอ ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  พัฒนาคุณภาพคนยากจน คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กและผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
  กองทุน / กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าแฝกมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ความมั่นคง ตามหลักธรรมมาธิบาล
  แนวทางการพัฒนา
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่ และสามารถบริหารงาน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, เศรษธูกิจ การเมืองสังคม ได้ทันต่อเหตุการณ์ และอย่าง รวดเร็ว
  ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝกมากยิ่งขึ้น
  แก้ไขปัญหา / ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม
  ประชาชนมีความตระหนัก และเทิดทูลในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น
  ประชาชนในตำบลท่าแฝก มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคม ชุมชน สร้างชุมชน และครอบครัวที่เข้มแข็ง
  บริหารหน่วยงานตามหลักธรรมมาธิบาล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
  ในเขตตำบลท่าแฝกมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น
  มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ป็นที่พักผ่อนของประชาชนเพิ่มขึ้น
  ประชาชนมีจิตสำนึก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-814-0781
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 093-580-6171
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม 398,710 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10